Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Eskesen

Standardvilkår og betingelser for salg

1. Generelt
Disse salgsbetingelser er gældende for ethvert kunde-/leverandørforhold mellem Dem og Eskesen A/S (ESKESEN), medmindre anden skriftlig aftale er indgået
vedrørende én eller flere af de nedenstående salgsbetingelser.

Købers angivelse af særlige vilkår i korrespondance, ordrer m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre ESKESEN skriftligt accepterer disse særlige vilkår.

2. Tilbud og accept
Salgstilbud er ikke bindende for ESKESEN. Salgsaftalen er først kommet endelig i stand ved fremsendelse af en ordrebekræftelse.

3. Hindring for eller forsinkelse i levering
ESKESEN påtager sig intet ansvar for hindring for eller forsinkelser i levering, der skyldes krig, blokade, strejke, lock-out, manglende transportmuligheder, brand,
oversvømmelse, ekstraordinære vind- og vejforhold, import- og eksportforbud, manglende forsyninger eller en hvilken som helst anden årsag, der er udenfor ESKESEN's
rimelige kontrol, inklusive problemer med levering fra ESKESENs underleverandører. ESKESENs fritagelse for ansvar gælder, uanset om det vil være muligt at få et lignende
produkt fra andre leverandører end den, der normalt skulle levere de tilbudte varer eller de varer, ordrebekræftelsen dækker.

4. Forsinkelser
Hvis der opstår forsinkelse, vil køber blive informeret herom. Levering indenfor 14 dage betragtes ikke som forsinkelse, medmindre andet er aftale mellem parterne. Er levering
ikke sket senest 14 dage efter den aftalte leveringsdato på grund af forhold, for hvilke Eskesen er ansvarlig, jf. dog punkt 3, er Køber berettiget til at annullere aftalen, hvis
forsinkelsen er væsentlig for Køber.

Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinket levering, medmindre andet aftales mellem parterne.

5. Mangler
Køber er forpligtet til at kontrollere og undersøge varerne straks ved modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt senest 8 dage efter varernes modtagelse med specifikation af
de konstaterede mangler. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig både kvantitative og kvalitative mangler, som køber konstaterer eller burde have konstateret ved
modtagelsen af leveringen.

For mangler, der ikke kunne eller burde opdages ved købers nævnte undersøgelse, skal køber give ESKESEN meddelelse herom senest 8 dage efter, at en mangel er eller burde
være konstateret.

Er der reklameret rettidigt, er Eskesen ved kvantitative mangler og forsinkelse med en del af leveringen berettiget til at efterlevere. Ved kvalitetsmangler er Eskesen berettiget
til at afhjælpe manglen eller omlevere. Reparationer må ikke foretages uden aftale med Eskesen.
Eskesen påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder - men ikke begrænset til - drifts- og avancetab, tidstab og følgeomkostninger i øvrigt, som manglen måtte forvolde.

6. Produktansvar
ESKESEN er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre forvoldt af et defekt produkt, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. ESKESEN er endvidere ikke
ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge
af det solgte forårsager.

I det omfang ESKESEN måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde ESKESEN skadesløs i samme omfang, som ESKESENs ansvar er
begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.
Parterne er gensigt forpligtet til at lade sig sagsøge/medinddrage ved den domstol/voldgift, som behandler et sådant erstatningskrav. Det indbyrdes forhold mellem ESKESEN og
køber afgøres dog altid i henhold til nærværende aftale, jf. punkt. 1.

ESKESEN påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder - men ikke begrænset til - drifts- og avancetab, tidstab, pønal erstatning og følgeomkostninger i øvrigt, som et
defekt produkt måtte forvolde.

7. Prøver
Lay-out, tegningsmateriale, reproduktioner og filmmateriale, der er produceret af ESKESEN forbliver ESKESENs ejendom, også efter levering til køber. Køber må ikke bruge
sådant materiale, medmindre der foreligger skriftlig godkendelse.

8. Immaterielle rettigheder
Ordrer, som køber eller tredjemand har den immaterielle rettighed til, vil blive udført af ESKESEN på købers risiko. I sådanne tilfælde skal køber erklære overfor ESKESEN, at
køber er berettiget til at få ordren udført med hensyn til enhver form for immaterielle rettigheder, herunder - men ikke begrænset til - ophavs-, design, brugsmodel og
varemærkerettigheder. Køber bærer den fulde risiko for eventuelle krænkelser af en tredjemands rettigheder. Køber er således forpligtet til at erstatte ESKESEN ethvert tab, der
påføres ESKESEN som følge af en påstået, eller ved retsforfølgning fastslået, krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder eller andre rettigheder ved anvendelse af
ordren, herunder rimelige omkostninger til juridisk rådgivning.
Eskesen forbeholder sig ret til at bruge grafisk design produceret til produkter og/eller prøver, i vores eget salgsmateriale og til markedsføring af De Originale Floating Action produkter og akryl produkter, samt at reproducere disse designs i fx men ikke begrænset til fysiske produkter, elektroniske eller trykte reklamer.

9. Afvigelser
ESKESEN forbeholder sig retten til at levere og fakturere op til 10% mere eller mindre end den bestilte mængde

10. Forsendelse
Leveringen sker ab ESKESENs domicil, pakket i kasser, og varerne fremsendes på købers regning og risiko. Transportmåden bestemmes af ESKESEN og efter deres skøn uden
ansvar for nogen forskel i fragtrate og porto.

11. Forsikring
Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er ESKESEN berettiget til for købers regning at tegne forsikring - herunder for brand, vandskade, indbrudstyveri og skader opstået
under transporten - på ESKESENS salgspris til kunden med tillæg af 10%.

12. Betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt mellem parterne sker betaling forud for produktion som angivet på ordrebekræftelsen. Betaling sker i den valuta, der er angivet i ordrebekræftelsen.
Ved betaling senere end den aftalte betalingstermin, er køber forpligtet til at betale renter med 1,5% pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker. Beregning af morarente afskærer
ikke ESKESEN fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse alle leveringer af ordrer indgået fra køber samt til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister vedrøren
såvel dette som andre samhandelsforhold.

13. Annullering
Annullering af ordrer accepteres ikke, medmindre der foreligger særlig aftale. Ordrer på varer, der allerede er produceret, kan ikke annulleres. Ordrer, der er delvis produceret,
kan kun annulleres mod betaling af fuld erstatning, herunder for materialer, arbejdstid og mistet avance.

14. Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i kontraktforholdet mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret. Sø- og Handelsretten i København skal være rette værneting for
begge parter.