Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke klant-leverancier-relatie tussen u en Eskesen A/S (ESKESEN) tenzij er een andere schriftelijke overeenkomst door ons is opgesteld aangaande één of meerdere van onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Vermeldingen van de koper over bepaalde voorwaarden in correspondentie, bestellingen, enz. zullen niet worden beschouwd als een afwijking van onderstaande voorwaarden, tenzij ESKESEN zulke speciale voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 

2. Offertes en Acceptatie
Offertes zijn niet bindend voor ESKESEN. De verkoopsovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat er een orderbevestiging is verzonden.

3. Verhinderingen en Vertraging van levering
ESKESEN wordt niet aansprakelijk gesteld voor verhinderingen van of vertragingen in levering die veroorzaakt worden door oorlog, versperring, staking, uitsluiting, ontbrekende transportmogelijkheden, brand, overstromingen, uitzonderlijke wind- en weersomstandigheden, import- en exportverbod, ontbrekende voorzieningen of elke andere oorzaak die buiten de controle van ESKESEN ligt, hieronder problemen met leveringen van de onderleveranciers. ESKESENs vrijstelling van aansprakelijkheid is van toepassing ook als het mogelijk is een gelijkaardig product van andere leveranciers te ontvangen dan de leverancier die normaliter de aangeboden goederen of de goederen die omvat zijn in de orderbevestiging levert.

4. Vertraging
De koper zal worden ingelicht over vertragingen. Een levertijd vóór het verstrijken van de 2 weken zal niet worden beschouwd als een vertraging tenzij anders werd overeengekomen tussen beide partijen. Indien echter levering niet heeft plaatsgevonden vóór het verstrijken van de 2 weken na de overeengekomen leverdatum en dit te wijten is aan zaken waarvoor Eskesen verantwoordelijk is - zie Artikel 3 – is de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de vertraging van groot belang is voor koper.

De koper is inzake late levering niet gerechtigd op het indienen van vorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, tenzij anders is overeengekomen tussen beide partijen.

5. Gebreken
De koper verplicht zich ertoe de goederen bij levering te controleren en te inspecteren. Reclamaties zullen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden ingediend met een specificatie van de gevonden gebreken. Bij gebreke hiervan wordt de verkoper verhinderd zich te beroepen op kwantitatieve en kwalitatieve gebreken die de koper heeft ontdekt of zou hebben moeten ontdekt bij ontvangst van de levering.
Inzake gebreken die de koper niet had kunnen ontdekken of niet had moeten ontdekken tijdens de inspectie van de koper, zal de koper dit aan ESKESEN  melden en dit uiterlijk 8 dagen nadat zo een gebrek was ontdekt of had moeten worden ontdekt .

Indien een reclamatie te zijner tijd wordt ingediend, zal ESKESEN in het geval van kwantitatieve gebreken en vertraging van een gedeelte van de levering gerechtigd zijn om na te leveren. In het geval van kwalitatieve gebreken is ESKESEN gerechtigd het gebrek te herstellen of te zorgen voor een nieuwe levering. Herstellingen zullen niet worden uitgevoerd zonder een voorafgaand akkoord met ESKESEN.

Eskesen zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreeks verlies inclusief maar niet beperkt tot exploitatieverlies en winstverlies, verlies van werkuren en alle gevolgkosten die voortvloeien uit het gebrek in kwestie.

6. Productaansprakelijkheid
ESKESEN zal niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan roerende en onroerende goederen die is veroorzaakt  door een gebrekkig product, terwijl dit verkochte item in het bezit is van de koper. Verder zal ESKESEN noch aansprakelijk zijn voor schade aan producten die vervaardigd zijn door de koper of aan producten die er deel van uitmaken noch voor schade aan roerendende of onroerende  goederen die is veroorzaakt door zulke producten als gevolg van het verkochte product.

Voor zoverre ESKESEN productaansprakelijk heeft met betrekking tot derden, is de koper verplicht ESKESEN te vergoeden in dezelfde omvang als de beperking van ESKESENs aansprakelijkheid onder deze bepaling.

Voor zoverre een derde partij een vordering tot schadevergoeding indient tegen één van de partijen met betrekking tot de bepalingen inzake productaansprakelijkheid, zal de partij in kwestie hierover de andere partij onmiddellijk inlichten. De partijen zijn wederzijds verplicht zich te laten dagvaarden voor de rechtbank die zo een vordering tot schadevergoeding behandelt. Niettemin zal de wederzijdse relatie tussen ESKESEN en de koper altijd bepaald worden in navolging van deze Overeenkomst, zie Artikel 1.

Eskesen zal niet aansprakelijk zijn voor onrechtstreeks verlies inclusief, maar niet beperkt tot exploitatieverlies en winstverlies, schadevergoedingen met een punitief karakter en gevolgkosten die voortvloeien uit een gebrekig product.

7. Staaltjes
Lay-outs, kunstwerken, reproducties en filmmateriaal die door ESKESEN zijn geproduceerd, blijven eigendom van ESKESEN, tevens na levering aan de koper. De koper zal zulk materiaal niet gebruiken tenzij schriftelijke goedkeuring is verkregen.

8. Intellectuele Eigendomsrechten
Orders waarop de koper of derden intellectueel eigendomsrecht hebben, zullen worden uitgevoerd door ESKESEN voor risico van de koper. In zulke gevallen zal de koper aan ESKESEN verklaren dat de koper er recht op heeft dat de order wordt uitgevoerd met betrekking tot elk intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, recht inzake tekeningen, modellen en gebruiksmodellen, en merkrecht. De koper zal volledig aansprakelijk zijn voor elke overtreding van de rechten van derden. De koper zal verplicht zijn om ESKESEN te vergoeden voor elk verlies dat ESKESEN heeft gelijd, als resultaat van vermeende - of vastgesteld bij gerechtelijke procedures - overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van derden of overtreding van elk ander recht dat voortvloeit uit het gebruik van de order, inclusief elke redelijke kost voor financieel advies.
Eskesen behoudt zich het recht voor om elk grafisch design te gebruiken dat is geproduceerd voor producten en/of staaltjes in onze eigen verkooppromotie en marketing van de Originele Floating Action-producten en acrylische producten en om deze designs te reproduceren tot bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, fysieke producten, elektronische producten of gedrukte reclame.

9. Toegestane afwijkingen
ESKESEN behoudt zich het recht voor om tot 10 procent meer of minder dan de bestelde kwantiteit te leveren en te factureren.

10. Verzending
Er wordt geleverd van ESKESENs kantoren in dozen en de goederen zullen worden doorgestuurd voor rekening en risico van de koper. De transportwijze wordt uitsluitend bepaald door ESKESEN zonder aansprakelijkheid voor verschillen in vracht en port.

11. Verzekering
Tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen, zal ESKESEN gerechtigd zijn een verzekering aan te gaan op kosten van de koper – waaronder, voor brand- en waterschade, inbraak en schade onderweg – aan een bedrag dat gelijk is aan ESKESENs verkoopprijs aan de koper plus 10 procent.

12. Betalingscondities
Tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen zullen betalingen voorafgaand aan de productie worden verricht zoals staat vermeld in de orderbevestiging. De betaling zal in de munteenheid worden verricht die staat vermeld in de orderbevestiging. Indien de betaling later dan de overeengekomen betalingstermijn wordt verricht, is de koper een rente verschuldigd van 1,5 procent voor elke begonnen maand tot de betaling is uitgevoerd. De berekening van de verwijlinterest zal ESKESEN er niet van weerhouden vordering tot schadevergoeding voor elk ander verlies te eisen indien de koper nalaat zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper gerechtigd om alle leveringen en orders van de koper stop te zetten en voorgaande acceptaties met betrekking tot betalingstermijnen zowel voor deze als voor andere handelszaken te annuleren.

13. Annulatie
Annulatie van orders zal niet aanvaard worden tenzij dit speciaal is overeengekomen. Orders voor goederen die reeds zijn geproduceerd, kunnen niet worden geannuleerd.Gedeeltelijk voltooide orders mogen uitsluitend worden geannuleerd indien de vergoeding ten volle wordt betaald,hieronder voor materiaal, werkuren en winstverlies.

14. Recht van toepassing en Jurisdictie
Elk geschil dat mocht ontstaan naar aanleiding van de contractuele betrekking tussen de partijen dient beslecht te worden overeenkomstig het Deense recht. De Raad voor de Scheepvaart en de Rechtbank van Koophandel in Kopenhagen hebben de bevoegdheid voor beide partijen.